menu sluiten

voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN THE WEBSITE COMPANY BVBA

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen THE WEBSITE COMPANY BVBA, gevestigd te 9031 GENT, Veerstraat 65 ondernemingsnummer 0681.425.790 (hierna “THE WEBSITE COMPANY BVBA”) en haar klanten, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.

1.2. THE WEBSITE COMPANY BVBA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de klant.

1.3. De Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden worden aan de klant samen met de offerte, aanbieding of het ontwerp van de overeenkomst voorafgaand aan het plaatsten van een bestelling bezorgd. Door het louter plaatsen van een bestelling bevestigt de klant voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden en ze als contractvoorwaarden met betrekking tot zijn bestelling te hebben aanvaard.

1.4. Alle andersluidende, door de klant gestelde voorwaarden, hoe ook geformuleerd, verbinden THE WEBSITE COMPANY BVBA niet, tenzij THE WEBSITE COMPANY BVBA die schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Definities

“Content”: al de teksten, foto’s, muziekbestanden, grafieken, video-opnames en andere gegevens die i.v.m. de Diensten en Goederen door de klant aan THE WEBSITE COMPANY BVBA worden overgemaakt;

“Diensten”: alle diensten die die in opdracht van de klant worden geleverd;

“Goederen”: alle goederen die in opdracht van de klant worden gemaakt en/of geleverd;

“Intellectuele Eigendomsrechten”: alle bekende en onbekende rechten zoals: auteursrechten, merkenrechten, handelsbenamingen en gelijkaardige rechten, bedrijfsgeheimen, knowhow, octrooien, tekeningen en modellen, algoritmen etc., alsook alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten (wereldwijd en van welke aard ook), bepaald door de wet of contracten, en alle registraties, hernieuwingen, uitbreidingen, verderzettingen, verdelingen van voormelde rechten;

“Resultaat”: alle HTML en Java bestanden, grafische bestanden, animatiebestanden, databanken, stylesheets, PHP bestanden, multimedia elementen, technologische scripts, software en andere programma’s, zowel in objectcode als in sourcecode door THE WEBSITE COMPANY BVBA gemaakt/ontwikkeld voor de klant;

“Toegangscode”: een uniek paswoord en gebruikersnaam waarmee de klant kan inloggen en toegang krijgt tot sommige diensten en websites die door THE WEBSITE COMPANY BVBA worden aangeboden;

“Website”: de user interface, functionaliteit en Content die voor het publiek toegankelijk worden gemaakt op de domeinnaam van de klant.

Artikel 3 – Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen en bestellingen

3.1. Alle aanbiedingen van THE WEBSITE COMPANY BVBA zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum 15 dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling door THE WEBSITE COMPANY BVBA.

3.2. De aanbiedingen van THE WEBSITE COMPANY BVBA worden opgesteld op basis van de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen, technische specificaties enz. De klant verbindt er zich toe om alle relevante gegevens tijdig aan THE WEBSITE COMPANY BVBA te verstrekken en is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid daarvan.

3.3. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door THE WEBSITE COMPANY BVBA van de vaste en definitieve bestelling van de klant. Alleen de voorwaarden die voorkomen in deze bevestiging zijn bindend voor THE WEBSITE COMPANY BVBA.

3.4. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. THE WEBSITE COMPANY BVBA wijst hierin alle aansprakelijkheid af.

3.5. De klant beschikt niet over het recht om zijn bestelling te annuleren. Bij inbreuk op deze bepaling zal de klant THE WEBSITE COMPANY BVBA vergoeden voor alle tot op dat moment gemaakte kosten, de gederfde winst die gelijk zou zijn aan 30% van het bedrag van de geannuleerde bestelling, en meer in het algemeen, voor alle directe en indirecte vermogensschade ingevolge de annulatie.

3.6. De klant kan zijn bestelling of de door hem verstrekte gegevens, technische specificaties, tekeningen enz. enkel wijzigen mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van THE WEBSITE COMPANY BVBA. In dat geval is THE WEBSITE COMPANY BVBA gerechtigd de leveringstermijnen te verlengen, rekening houdend met haar productiecapaciteit en haar planning. Alle kosten verbonden aan de wijziging vallen ten laste van de klant.

3.7. Wijzigingen van prijzen door de leveranciers, lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet-voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte, de aanvaarding door de klant en/of de bevestiging door THE WEBSITE COMPANY BVBA, machtigen THE WEBSITE COMPANY BVBA tot evenredige prijsaanpassing.

Artikel 4 – Middelenverbintenis

4.1. THE WEBSITE COMPANY BVBA zal de overeenkomst uitvoeren naar beste kennis en vermogen, met de zorgvuldigheid die van een professioneel verkoper en/of dienstverlener in gelijkaardige omstandigheden mag verwacht worden, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de wetten, reglementen, voorschriften en technische normen, van kracht op de datum van het afsluiten van de overeenkomst.

4.2. THE WEBSITE COMPANY BVBA zal zich naar best vermogen inspannen om de ontwikkelde/ontworpen apps, websites en andere producten op/door een groot gamma aan toestellen, besturingssystemen en/of browsers te laten draaien/ondersteunen, echter zonder dat dit op enige wijze gegarandeerd wordt.

Artikel 5 – Leveringstermijnen

5.1. De leveringstermijnen gaan in vanaf de datum van bevestiging van de opdracht door THE WEBSITE COMPANY BVBA, maar niet eerder dan vanaf de datum waarop alle documenten, materialen en uitvoeringsspecificaties door de klant zijn verstrekt en nadat de laatste aan alle voorwaarden heeft voldaan waaraan hij verplicht was te voldoen.

5.2. De door THE WEBSITE COMPANY BVBA opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding. De inontvangstneming door de klant van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, ook al situeert deze zich later dan de voorziene indicatieve leveringstermijn.

Artikel 6 – Levering en aanvaarding

6.1. M.h.o. een evaluatie van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat, zal THE WEBSITE COMPANY BVBA een volledig ontwerp ervan ter beschikking stellen van de Klant die binnen een periode 14 dagen (“de Aanvaardingsperiode”) zal beoordelen of dit ontwerp volgens de regels van de kunst werd ontwikkeld of zijn opmerkingen schriftelijk zal mededelen. Bij gebreke aan opmerkingen binnen de Aanvaardingsperiode wordt het betrokken ontwerp geacht te zijn goedgekeurd.

6.2. Ingeval van niet-aanvaarding beschikt THE WEBSITE COMPANY BVBA over een periode van 14 werkdagen om de nodige aanpassingen te doen of gemotiveerd uitleg te geven waarom de aangehaalde reden van niet-aanvaarding niet opgaat. Na uitvoering van aanpassingen heeft de klant 7 dagen (“de 2de Aanvaardingsperiode”) om het aangepaste ontwerp te evalueren. Behalve indien het kennelijk onredelijk zou zijn, worden Goederen, Diensten en/of het Resultaat geacht na de afloop van de 2de Aanvaardingsperiode te zijn aanvaard. Alle wijzigingen na aanvaarding die door de klant worden aangevraagd, worden beschouwd als meerwerk en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

6.3. Indien is overeengekomen dat de Goederen en/of Diensten in fasen zullen worden geleverd, kan THE WEBSITE COMPANY BVBA de uitvoering van de opeenvolgende fase opschorten tot ontvangst van goedkeuring door de Klant van de beëindigde fase.

6.4. Levering wordt steeds geacht te zijn geschied op de zetel van THE WEBSITE COMPANY BVBA op de datum overeengekomen tussen THE WEBSITE COMPANY BVBA en de Klant of bij ontstentenis daarvan, binnen de twee werkdagen volgend op de toezending van de mededeling van beschikbaarheid. Het risico gaat over op de klant zodra de levering als hierboven omschreven is uitgevoerd.

6.5. Op vraag van de klant kan THE WEBSITE COMPANY BVBA tegen betaling zorgen voor de opname van de door haar ontwikkelde apps in de door Microsoft, Google en Apple geëxploiteerde app-winkels.

Artikel 7 – Betaling

7.1. THE WEBSITE COMPANY BVBA heeft het recht om de betaling van de prijs op voorhand, bij de bestelling en in elk geval voorafgaand aan de levering, te vragen.

7.2. De factuur is betaalbaar, op de maatschappelijke zetel van THE WEBSITE COMPANY BVBA, binnen de termijn vermeld op de voorzijde van de factuur of, bij gebreke daaraan, binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum.

7.3. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen na factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de Goederen, Diensten en/of het Resultaat in. Elk protest dient omstandig te worden gemotiveerd. Een ongemotiveerd protest wordt steeds als ongegrond beschouwd.

7.4. Ingeval van een laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft THE WEBSITE COMPANY BVBA tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% (met een minimum van 200 euro) van het totaalbedrag aan te rekenen, onverminderd het recht van THE WEBSITE COMPANY BVBA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de werkelijk geleden schade.

7.5. Indien levering in delen gebeurt, zal de facturatie geschieden op basis van de op dat ogenblik geleverde Goederen, Diensten en/of het Resultaat. De klant is verplicht om deze deellevering te betalen en mag in geen geval de betaling uitstellen tot na de volledige levering.

7.6. De overschrijding van een betalingstermijn, alsook elke ernstige aantasting van welke aard ook van de kredietwaardigheid van de klant, brengt, naar keuze van THE WEBSITE COMPANY BVBA, rechtens en zonder ingebrekestelling, de hierna genoemde gevolgen met zich mee:

  • hetzij de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook, en stopzetting van verdere levering tot na betaling van alle openstaande bedragen,
  • hetzij ontbinding van de overeenkomst met inhouding van enerzijds de reeds ontvangen aanbetalingen en anderzijds de ter beschikking gestelde materialen, documenten en andere informatie tot alle bedragen verschuldigd aan THE WEBSITE COMPANY BVBA zijn vastgesteld en betaald.

7.7. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst is de klant aan THE WEBSITE COMPANY BVBA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50% van de gecontracteerde prijs, onverminderd het recht van THE WEBSITE COMPANY BVBA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de werkelijk geleden schade.

7.8. In geen geval zullen de klachten van de klant worden onderzocht alvorens integrale betaling van de prijs van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat die niet door de klacht geviseerd zijn.
Garantie en aansprakelijkheid

7.9. De zichtbare gebreken worden geacht gedekt te zijn bij aanvaarding van de geleverde de Goederen, Diensten en/of het Resultaat.

7.10. De aansprakelijkheid van THE WEBSITE COMPANY BVBA voor verborgen gebreken in de geleverde Goederen, Diensten en/of het Resultaat is beperkt tot een maximale termijn van 3 (drie) maand te rekenen vanaf de datum van aanvaarding. Op straffe van verval dient het verborgen gebrek binnen de 2 dagen na ontdekking daarvan (of na datum wanneer het gebrek had moeten worden ontdekt) aan THE WEBSITE COMPANY BVBA schriftelijk te worden gemeld. Het verborgen gebrek dient door de partijen tegensprekelijk te worden vastgesteld. Elke bewerking, verandering of herstelling uitgevoerd na ontdekking van het gebrek, doch voor de tegensprekelijke vaststelling zoals hierboven vermeld, brengt van rechtswege het verval van alle aanspraken jegens THE WEBSITE COMPANY BVBA op grond van verborgen gebreken. Hetzelfde geldt ingeval de Goederen, Diensten en/of het Resultaat geleverd door THE WEBSITE COMPANY BVBA voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze gemaakt dan wel geschikt zijn.

Tenzij zij het gevolg zijn van opzet of bedrog in hoofde van THE WEBSITE COMPANY BVBA, worden alle financiële gevolgen van tekortkomingen die ze in uitvoering van een overeenkomst begaat, slechts ten belope van de sommen gedragen die van de klant in het kader van de respectievelijke overeenkomst over een periode van 3 maanden vóór het voorval werden ontvangen.

7.11. In geen geval is THE WEBSITE COMPANY BVBA aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetverderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. THE WEBSITE COMPANY BVBA kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van THE WEBSITE COMPANY BVBA. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van Goederen, Diensten en/of het Resultaat, daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van THE WEBSITE COMPANY BVBA.

7.12. Alle schade veroorzaakt door bedrog of opzet gepleegd door de onderaannemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van THE WEBSITE COMPANY BVBA, kan evenmin aanleiding geven tot enige schadeloosstelling.

Artikel 8 – Vrijwaring

8.1. De klant zal THE WEBSITE COMPANY BVBA, alsook alle onderaannemers, vertegenwoordigers, aangestelden, werknemers, bestuurders en aandeelhouders, integraal vrijwaren voor elke mogelijke aansprakelijkheid t.a.v. een derde partij en de daarmee gepaard gaande vorderingen, schade, kosten en uitgaven die verband houden of voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik door de klant of een derde van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat, schending door de klant of een derde van elk mogelijk Intellectueel Eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van enige persoon of entiteit, elke mogelijke informatie of gegevens verstrekt door de klant aan THE WEBSITE COMPANY BVBA, de invoeging van metatags of andere elementen in enige voor de klant ontwikkelde Website of elke mogelijke informatie, diensten of goederen beschikbaar op de Website van de klant. THE WEBSITE COMPANY BVBA heeft het recht om, met keuze van raadsman door THE WEBSITE COMPANY BVBA en op kosten van de klant deel te nemen aan de verdediging van elke mogelijke vordering van een derde partij met betrekking tot de Goederen, Diensten en/of het Resultaat.

8.2. De klant dient met de verkregen Toegangscode zorgvuldig, nauwlettend en strikt vertrouwelijk om te gaan. Hij is verplicht om THE WEBSITE COMPANY BVBA onmiddellijk in te lichten ingeval van bedrieglijk gebruik, verlies of diefstal van de Toegangscode. THE WEBSITE COMPANY BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden ten gevolge van voormelde omstandigheden. De klant is derhalve tot vrijwaring van THE WEBSITE COMPANY BVBA verplicht.

8.3. De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten gebruiken voor het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van THE WEBSITE COMPANY BVBA of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door THE WEBSITE COMPANY BVBA. Op eerste verzoek van THE WEBSITE COMPANY BVBA zal de klant THE WEBSITE COMPANY BVBA hiervoor vrijwaren (incl. voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen THE WEBSITE COMPANY BVBA die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door THE WEBSITE COMPANY BVBA ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. THE WEBSITE COMPANY BVBA laat bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, net zoals geen illegale PM3 sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken. Evenmin mogen van op servers van THE WEBSITE COMPANY BVBA activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

8.4. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van THE WEBSITE COMPANY BVBA alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud, zonder dat dit aanleiding zou geven tot enige schadevergoeding ten gunste van de klant.

Artikel 9 – Serviceovereenkomst

THE WEBSITE COMPANY BVBA biedt aan de klant een serviceovereenkomst aan voor het onderhoud van de door haar ontwikkelde Websites. Het onderhoud kan betrekking hebben zowel op de Content als op de technische en functionele aspecten van de Website. De voorwaarden en modaliteiten van de Serviceoveenkomst worden opgenomen in een afzonderlijk document. De Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Serviceovereenkomst. Bij discrepantie tussen de Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden en de bepalingen van de Serviceovereenkomst primeren deze laatste.

Artikel 10 – Activiteit van webhosting

De klant verklaart zicht uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting van THE WEBSITE COMPANY BVBA of diens partner, te vinden op www.combell.com.

Artikel 11 – Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren, verzamelt THE WEBSITE COMPANY BVBA, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door THE WEBSITE COMPANY BVBA tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat THE WEBSITE COMPANY BVBA toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@thewebsitecompany.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@thewebsitecompany.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. THE WEBSITE COMPANY BVBA behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1. THE WEBSITE COMPANY BVBA draagt, na betaling van de volledige aankoopsom door de klant, automatisch en van rechtswege alle wettelijke overdraagbare Intellectuele Eigendomsrechten op de geleverde de Goederen, Diensten en/of het Resultaat aan de klant, zonder dat deze hiervoor enige vergoeding verschuldigd is anders dan deze verschuldigd uit hoofde van de respectievelijke overeenkomst.

De overdracht gebeurt op exclusieve en definitieve wijze, alsook in meest volledige omvang, m.n. gedurende de ganse beschermingsduur ervan en voor de gehele wereld en voor de volgende exploitatiewijzen:

  1. het recht tot grafische reproductie, geheel of gedeeltelijk, in om het even welke vorm, en de verspreiding van de tot stand gebrachte exemplaren;
  2. het recht tot opname van een geheel of een gedeelte van het werk in een documentatiemap, boek, catalogus, website, databank (grafisch en/of elektronisch), of anderszins, en de verspreiding van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat;
  3. het recht tot publicatie van het werk, geheel of gedeeltelijk, in een krant, weekblad, informatiebrochure, tijdschrift, of anderszins, en de verspreiding van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat;
  4. het recht tot vastlegging op de onder c bepaalde dragers van een gedeelte of van het geheel van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat;
  5. het recht tot verveelvoudiging van een gedeelte of van het gehele werk via geluids- en/of beelddragers (o.a. via geluidscassettes, beeldcassettes, C.D.-rom, C.D.-i, DVD, Blue-Ray, internet, informatiesnelwegen, [elektronische] netwerken, elke andere elektronische exploitatie), en het recht tot openbaarmaking en verspreiding van de aldus tot stand gebrachte verveelvoudigingen;
  6. het recht tot publieke mededeling en ter beschikking stelling (bvb. via film, televisie of internet) van een gedeelte of het geheel van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat;
  7. het recht om, indien de Goederen, Diensten en/of het Resultaat geëxploiteerd worden overeenkomstig één van de hierboven onder a tot en met f genoemde exploitatiewijzen, en hierdoor exemplaren van dit werk tot stand komen, deze exemplaren te verhuren en/of uit te lenen.
  8. het recht tot tentoonstelling in de gebouwen, instellingen en inrichtingen.

12.2. THE WEBSITE COMPANY BVBA behoudt evenwel het recht om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat die zijn eer of reputatie kunnen schaden.

12.3. De klant verbindt er zich toe het moreel recht op naamsvermelding van THE WEBSITE COMPANY BVBA overeenkomstig de eerlijke en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken te eerbiedigen.

Artikel 13 – Overmacht

13.1. Elk geval van overmacht bevrijdt THE WEBSITE COMPANY BVBA van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak van de klant op schadevergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde sommen.

13.2. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van THE WEBSITE COMPANY BVBA, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot brand, stakingen, oorlog, revolutie, import-of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid, vertragingen of fouten bij leveranciers, prijsverhogingen bij leveranciers van goederen of diensten, ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, extreme weersomstandigheden. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

13.3. In geval van overmacht zal THE WEBSITE COMPANY BVBA binnen de periode van 15 dagen na het ontstaan van de overmacht de klant daarvan schriftelijk in kennis stellen. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort gedurende de duur van de overmacht. THE WEBSITE COMPANY BVBA zal alles in het werk stellen om de vertraging tot een minimum te herleiden. De klant zal het recht hebben de bestelling te annuleren ten vroegste 3 maanden na kennisgeving door THE WEBSITE COMPANY BVBA van het geval van overmacht. De annulatie dient te geschieden bij aangetekend schrijven met een voorafgaandelijke aangetekende kennisgeving van 15 dagen om THE WEBSITE COMPANY BVBA toe te laten alsnog aan haar verbintenis te voldoen.

Artikel 14 – Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met THE WEBSITE COMPANY BVBA voor de klant voorvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van THE WEBSITE COMPANY BVBA. Indien een bepaling van een met THE WEBSITE COMPANY BVBA gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan THE WEBSITE COMPANY BVBA worden meegedeeld.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

15.1. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht, is van toepassing.

15.2. Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.